0. PODATKI PODJETJA

Boštjan Markelc s.p., Gornji Rudnik IV 17, 1000 Ljubljana, matična številka 8367612000, davčna številka SI 38714230. telefon 01/428-01-62, telefaks 01/428-01-63, elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ter spletna stran www.servis-markelc.com.


1. PODROČJE UPORABE

Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med podjetjem Boštjan Markelc s.p. ter kupcem (stranko).

V nadaljevanju navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za vse ponudbe in za vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali opravljanje storitev s strani podjetja Boštjan Markelc s.p za vse podjetja ali organizacije razen, če se stranki ne dogovorita drugače v pisni obliki. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakega kupca (stranko), tudi če za storitve podjetja Boštjan Markelc s.p ni bila sklenjena pogodba, vendar je razmerje med podjetjem Boštjan Markelc s.p in kupcem (stranko) nastalo na podlagi pisne poizvedbe, naročila, plačila ponudbe ali kako drugače.

Pogoji so kupcu (stranki) dostopni v pogodbi, aneksu ali pa so dostopni na spletni strani podjetja ali drugače, v vsakem primeru pa tako, da bodo informacije o pogojih potrošniku dosegljive pred sklenitvijo pogodbe.

Pred naročilom, plačilom ponudbe, predračuna ali računa je kupec (stranka) seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in izjavlja, da so mu razumljiva in se obvezuje, da jih bo upošteval.

Kupčevi (strankini)ali katerikoli drugi oziroma drugačni pogoji od teh splošnih pogojev poslovanja veljajo le, če so bili s strani ponudnika , pisno dogovorjeni.

2. PONUDBE / POTRDITEV NAROČIL

Vse ponudbe podjetja Boštjan Markelc s.p., so zanj obvezujoče do datuma, navedenega v ponudbi. Po preteku veljavnosti ponudbe lahko kupec (stranka) zahteva obnovitev ponudbe, vendar pa se lahko določeni pogoji v tem času spremenijo.

Kot povpraševanje se šteje pisno prejeto povpraševanje kupca (stranke) elektronski naslov ponudnika. Izjemoma se kot povpraševanje se šteje ustna zahteva kupca (stranke).

Veljavna je samo pisna potrditev ponudbe s strani obeh strank. V primeru plačila predračuna, plačilo nadomešča pisno potrdilo. Če potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s dobavo blaga s strani podjetja Boštjan Markelc s.p. oziroma opravljeno storitvijo ter podpisom delovnega naloga, dobavnice.

Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez odobritve kupca.

Opisi in brošure (tudi od poddobaviteljev) so informativne narave in neobvezne. Podjetje Alojz Markelc s.p. si pridržuje pravico do napak. Za vsebino opisov in brošur, poddobaviteljev in proizvajalcev podjetje Boštjan Markelc s.p. ne odgovarja.


3. CENE

Podjetje Boštjan Markelc s.p. si pridržuje pravico do napak in spremembe cen cenika brez predhodnega opozorila. Cene so posredovane kupcu (stranki) na podlagi ustnega povpraševanja ali predhodno poslanega povpraševanja na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vsi ceniki in cene so na voljo tudi po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja. Vsi kupci (stranke) so pred izvedbo del ali dobave izdelkov seznanjene s cenami.

4. NAROČILO IN DOBAVA

Vsa naročila, ki niso na zalogi se naročajo po potrditvi ponudbe ali plačila predračuna. Dobavni roki so predvidoma od 1 do 6 tednov oziroma po dogovoru.

V primeru zamude plačila s strani kupca, ima podjetje Boštjan Markelc s.p. pravico zaustaviti nadaljnjo izdobavo blaga.

5. PLAČILNI POGOJI

Za plačilo se zahteva 100% avans oziroma po dogovoru.

Po dogovoru se plačila lahko izvedejo kot: deljeno plačilo (50% plačilo po predračunu, 50% plačilo po izvedbi del, montaži ali dobavi izdelkov, kjer rok plačila ni daljši od 15 dni), naknadno plačilo, kjer plačilni rok ni daljši od 15 dni) ter plačilo po pogodbi z 30-dnevnim plačilnim rokom, če z aneksom ni določeno drugače.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. si pridržuje pravico do spremembe plačilnih pogojev za predplačilo, plačilo po računu ali delnem plačilu. Pri dogovoru deljenega plačila ali daljšega plačilnega roka se za ostanek plačila, ki ni poravnan v roku, zaračunavajo zakonske zamudne obresti. Prav tako se zaračunavajo zakonske zamudne obvesti za vsa ostala zamujena plačila.

V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko podjetje Boštjan Markelc s.p. brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah, upoštevajoč eventualna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšno plačilo.

6. DOBAVNI ROK

Po podpisu pogodbe ali potrditvi ponudbe ali plačilu ponudbe-računa in izpolnitvi vseh zahtevanih predhodnih pogojev, bo opravljena storitev oziroma dobava ali montaža v skladu z medsebojnim dogovorom.

Dobave iz zaloge so po navadi oddane v treh delovnih dneh. Podjetje Boštjan Marklec s.p. ne odgovarja za izgubo ali škodo, ki je posledica zamude pri dobavi ali višje sile.

V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, prekinitve delovanja obrata, prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov, prometni zastoji itd., ali v primeru višje sile) ima podjetje Boštjan Markelc s.p. pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti

Kupec (stranka)je dolžan je podjetju Boštjan Markelc s.p. dolžan pravočasno zagotoviti ustrezno tehnično dokumentacijo, v kolikor je to potrebno za izvedbo naročenih storitev ali dobavo določenega blaga. Kupec (stranka) je pred montažo dolžna pripraviti prostor, priključke in prostor tako, da ustrezajo tehničnim specifikacijam za priklop posamezne naprave.
V primeru ne zagotavljanja tehnične dokumentacije oz. pogojev za delo in priklop naprav, lahko podjetje Boštjan Markelc s.p. zavrne dobavo ali montažo oz. jo odloži dokler kupec (stranka) ne izpolni vseh zgoraj omenjenih pogojev.

7. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Do celotnega poplačila obveznosti, blago ostane v lasti podjetja Boštjan Markelc s.p..

Kupec (stranka) je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma lastninske pravice ponudnika, nad z lastninskim pridržkom prodanim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

8. URADNI PREDPISI IN ZAKONI

Kupec (stranka) je dolžan spoštovati uradne predpise in zakone za uporabo proizvodov in tudi za domačo, nadaljnjo prodajo ali izvoz.

9. SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vse specifikacije izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

10. KVALITETA BLAGA IN REKLAMACIJE

Podjetje Boštjan Markelc s.p. jamči, da je kakovost dobavljenega blaga oziroma storitve ustrezna in skladna v smislu tehničnih podatkov in pogodbe med pogodbenima strankama.

Reklamacije upoštevajo v zakonsko predpisanem roku; 8 dni po izdaji blaga oz. po opravljeni storitvi; ob predpostavki, da zaprto blago ni uporabljeno oziroma ni poškodovano pri nadaljnji uporabi/obdelavi. Prav tako upoštevamo reklamacije izdanega računa; to je 8 dni po prejetju.

Pritožbe, vključno z reklamacijami, ki se nanašajo na predmet pogodbe, lahko kupec (stranka) sporoči na način in pod pogoji, kot to določajo pogodbena določila in/ali drugi splošni pogoji prodaje podjetja.

V primeru ugovora na kakovost dobavljenega blaga, je kupec dolžan podjetju Boštjan Markelc s.p. v roku 8 dni, šteto od dostave blaga, posredovati pisno reklamacijo z identifikacijskimi podatki reklamiranega blaga in navedbo vzrokov reklamacije. Ustno podanih reklamacijskih zahtevkom se ne upošteva.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. ima pravico do pregleda reklamiranega izdelka ali stanja na terenu.

Če reklamacijski zahtevki niso predloženi pravočasno ali podjetju Boštjan Markelc s.p. ni bil v zglednem času omogočen pregled izdelka oziroma stanja na terenu, se šteje, da blago ustreza zahtevam, in naročnik izgubi vse pravice iz naslova napak blaga oziroma storitve.

Jamčevanje za dobavljeno blago je izključeno, kakor tudi vsi odškodninski zahtevki kupca, če je pregled blaga nemogoče izvršiti (na primer zaradi nadaljnje predelave ali popolne porabe vsebine izdelka)

Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do odškodninskega zahtevka do podjetja Boštjan Markelc s.p., ampak do povzročitelja napake.

Če je reklamacijski zahtevek podan s strani kupca (stranke), ugotovljen za upravičenega, mora podjetje Boštjan Markelc s.p. kupcu (stranki) n priznati eno od možnih pravic: napako odpravi v primernem roku, tako, da se napako odpravi skladno z dogovorom, ki je sprejemljiv za obe pogodbeni stranki ali, tako da izroči drugo blago brez napake, ali napake ne odpravi in se naročniku prizna le nižja kupnina.
Za katerokoli od gornjih možnih pravic naročnika se morata dogovoriti izrecno oba pogodbena partnerja.

11 STVARNA NAPAKA in GARANCIJA

Potrošnik lahko v primeru napake na izdelku na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, pri prodaji pritožb izbira med uveljavljanjem stvarne napake ali garancije.

Izdelek ima stvarno napako, če nima:
-lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
-lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
-lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
-če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Pri priznani stvarni napaki podjetje Boštjan Markelc s.p. odpravi napake na blagu ali vrne dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenja blaga z novim brezhibnim blagom oz. ponovno oprave storitve ali vrne plačani znesek.

Kupec zahtevek podjetju Boštjan Markelc s.p. posreduje pisno. Zahtevku mora predložiti dokaze o stanju blaga oziroma o napačno opravljeni storitvi. Podjetje Alojz Markelc s.p. ima pravico do pregleda izdelka ali stanja na terenu.
Kupec (stranka) lahko uveljavlja zahtevke v roku 2 mesecev od dneva, ko je stvarno napako odkril. Podjetje Boštjan Markelc s.p.. ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko mineta 2 leti odkar je bila stvar izročena oz. storitev opravljena, v kolikor gre za novo blago. Pri nakupu rabljenega izdelka, lahko stvarno napako kupec uveljavlja v največ enem letu od prevzema izdelka.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. mora na zahtevek odgovoriti v roku 8 dni od prejetja zahtevka.

V primeru, da kupec (stranka) zaradi napake na izdelku uveljavlja garancijo proti podjetju Boštjan Markelc s.p. in za blago, ki zapade pod garancijske pogoje, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak v rok 45 dni od dneva podaje dane zahteve. V primeru, da napake niso odpravljene v tem roku, lahko kupec zahteva zamenjavo blaga z enakim, novim in brezhibnim blagom. Če blago ni popravljeno oz. zamenjano v roku 45 dni, lahko kupec odstopi od posamezne prodajne pogodbe ali zahteva znižanje kupnine.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. mora kupcu (stranki) odgovoriti v roku 8 dni od prejetja zahtevka po uveljavljanju garancije.

Garancijski rok za kupljene izdelke je določen v garancijskem listu ali računu in začne teči od datuma izdaje

računa, ki ga izda Boštjan Markelc s.p. oziroma od montaže izdelka ali datuma, ki je določen v garancijskem listu izdelka.

Garancija se uveljavlja le ob predložitvi originalnega računa ter garancijskega lista (če ta obstaja).

Če bo izdelek vrnjen v garancijskem roku, bo proizvajalec odločal o zamenjavi, popravilu ali vračilu denarja. Stroški pošiljanja proizvajalcu so na strani kupca, vrnitev proizvodov pa na strani proizvajalca.

Garancija mora biti odobrena s strani proizvajalca.

Garancija preneha, če je okvara na izdelku nastala zaradi popravila v nepooblaščenem servisu, vgrajevanja neprimernih delov ali predelave, neupoštevanja navodil o uporabi, mehanskih poškodb ali višje sile (udar strele, prenapetosti v omrežju, poplava, požar, ipd.), okvare zaradi prenapetosti in nepravilnega vzdrževanja. Naravna obraba izdelka je izključena iz garancijske obveznosti. Garancija ne velja v primeru poškodb zaradi neprimerne uporabe ali preobremenitve ali neprimerna uporaba potrošnega materiala. Iz garancije so izvzeti vsi potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi in porabi. Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi ali zamenja v najkrajšem možnem času.

Garancija velja samo pod pogoji, ki so določeni v garancijskem listu.

12. ZAUPNOST IN VAROVANJE PODATKOV

Podjetje Boštjan Markelc s.p. se zavezuje, da bo z vsemi osebnimi podatki ravnal skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo. Osebnih podatkov podjetje ne namerava in jih tudi v prihodnje brez privoljenja kupca (stranke) ne bo posredovalo, prodajalo, posojalo ali tržilo tretjim osebam.

Za zaščito podatkov se izvajajo vsi potrebni organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov lahko kupec (stranka) kontaktira z odgovornimi v podjetju Boštjan Markelc s.p. na eno od možnosti navedenih pod točko 0. PODATKI PODJETJA v teh splošnih pogojih poslovanja podjetja.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. ter kupec (stranka) zavezujeta, da bosta varovala informacije drug o drugem, ki sta jih pridobila v zvezi z naročilom in niso splošno znane. Oba partnerja jamčita , da bosta kot poslovno skrivnost ve čas varovala vse podatke, znanje, poslovno in tehnično dokumentacijo, s katero sta se seznanila.

 
13. OZNAČITEV REFERENCE IN MARKETING

Naročnik s podpisom pogodbe ali nakupom izdelkov soglaša, da ga sme Boštjan Markelc s.p.. na svoji spletni strani ali drugje javno navajati kot referenco . Podjetje Boštjan Markelc s.p. si pridružuje pravico do uporabe slikovnega gradiva, vzorcev dobavljenega blaga in opravljene storitve za namene lastnega trženja

 
14. ODGOVORNOST

Odgovornost za kakršnokoli škodo prodajalcu ali končnemu kupcu (stranki), ki bi nastala zaradi neustreznosti izdelkov je izključena kolikor je mogoče po zakonu. Odgovornost je izključena tudi v primeru izgube dobička, ekonomske, posledične ali katerekoli druge izgube.

 
15. PRITOŽBE IN SPORI

V primeru težav se kupec s lahko obrne na podjetje Boštjan Markelc s.p. in sicer na eno od možnosti navedenih pod točko 0. PODATKI PODJETJA v teh splošnih pogojih poslovanja podjetja. Najraje v pisni obliki prek e-poštnega naslova This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Podjetje Boštjan Markelc s.p. in kupec (stranka) se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. V primeru, da takšna rešitev ni mogoča, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani. Poleg tega je podjetje Boštjan Markelc s.p. upravičeno uveljaviti svoje lastne zahtevke v kraju kupčeve pristojnosti.

 
16. OBJAVA IN UVELJAVITEV

Veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja www.servis-markelc.com ali pa so na voljo v pisni obliki po predhodnem dogovoru na sedežu podjetja Boštjan Markelc s.p.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

Podjetje Boštjan Markelc s.p. si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za zavezujoče.

Če bi katerokoli posamezno določilo teh splošnih pogojev poslovanja postalo ali se izkazalo za delno ali v celoti neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost preostalih določil teh splošnih pogojev poslovanja


Ljubljana 1.2.2019

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. S klikom na gumb »v redu« potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Dokler se s piškotki ne strinjate, se na vaš računalnik ne naloži noben piškotek.